کلیه هنرجویانی که روزهای یکشنبه کلاس مجری گری دارند(گروه خردسال و دبستان)
کلاس مجری گری به دلیل اجرای یکشنبه آینده سرکار خانم امینی فردا چهارشنبه راس ساعت 9:30 صبح برگزار میشود.لطفا راس ساعت در آموزشگاه حضور داشته باشید

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting