اطلاعیه
باتوجه به آزمون های پایان دوره آموزشگاه ها که با نظارت کارشناسان وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و طبق قوانین مصوب برگزار می گردد.

هجدهمین دوره از آزمون های دوره ای آموزشگاه بازیگری پانیذ نزدیک است
بنابراین تمامی هنرجویان دوره

_مقدماتی
_میانی
_تکمیلی

که اسامی آنها در پست های قبلی اعلام شد،
آزمون ایشان روز سه شنبه مورخ ۹۸/۵/۲۲
راس ساعت ۱۴:۳۰ در آموزشگاه برگزار میگردد

لازم به ذکر است
آزمون هنرجویان
خردسال(زیر 8 سال) هر سه دوره نیز
در همین روز و راس ساعت ۱۶:۰۰
برگزار میگردد
_هنرجویان دختر با پوشش کامل اسلامی(مقنعه)در محل آزمون حضور داشته باشند

_آزمون در دوبخش شفاهی وکتبی برگزار می گردد بنابراین همراه داشتن خودکار و زیر دستی به دلیل کتبی بودن بخشی از آزمون برای هنرجویان دختر وپسر ۱۰ سال به بالا الزامی است.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting