تست گروه سنى جوان:
روز شنبه 🗓
تاريخ: ٥مهرماه

🎭آقاي رشاد معيني
ساعت٣
🎭خانم نيلوفر مهاريان
ساعت ٤
🎭آقاي امير جوادى
ساعت٦.٣٠

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting