📣کلاس های فردا جمعه ۲۱ شهریور📣

با توجه به شروع مدارس از 15 شهریور،زمانبندی کلاسهای جمعه آکادمی به شرح زیر است:

🌹لطفا به ساعت کلاسها دقت فرمایید🌹

🔴گروه سنی خردسال
ساعت 14 الی17
واحد 405
آقای معینی(آیتم:مبانی بدن)🎬
خانم امامی(آیتم:نمایش خلاق)🎭

⚪️گروه سنی دبستان
ساعت 14 الی 17
واحد 406
خانم نصرتی(آیتم: تربیت حس)🎭
آقای معینی(آیتم:مبانی بدن)🎭

⚪️گروه سنی دبستان
ساعت 17 الی 20
واحد 405
آقای صفوی( آیتم : نمایش خلاق)🎭
آقای فرجی( آیتم : تحلیل شخصیت)🎭

🔴گروه سنی نوجوان
ساعت 11 الی 14
واحد 408
آقای غریب زاده(آیتم:تربیت حس)🎭
آقای محبی(آیتم: حرکت و بدن)🎭

🔴گروه سنی نوجوان
ساعت 14 الی 17
واحد 408
آقای محبی(آیتم : بازیگری مقابل دوربین)🎭
خانم نصرتی(آیتم : نمایش خلاق)🎭

🔴گروه سنی جوان
ساعت 14 الی 17
واحد 406
آقای جوادی( آیتم : تحلیل نقش و شخصیت)🎭
آقای محبی(آیتم : بداهه پردازی و تربیت حس)🎭

🔴گروه سنی جوان
ساعت 17 الی 20
واحد 408
آقای فرجی(آیتم : کارگاه بازیگری )🎭
آقای جوادی( آیتم: فن بیان)🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting