📣کلاس های فردا دوشنبه ۱۷ شهریور📣

با توجه به شروع مدارس از 15 شهریور،زمانبندی کلاسهای یکشنبه آکادمی به شرح زیر است:

🔴گروه سنی خردسال
ساعت ۱۴:۰۰ الی۱۷:۰۰
واحد ۴۰۸
آقای اکبری نسب(آیتم: تربیت حس)🎬
خانم مهاریان(آیتم:نمایش خلاق)🎭

⚪️گروه سنی دبستان
ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۸:۳۰
واحد ۴۰۵
آقای یاقوتی(آیتم:نمایش خلاق)🎭
خانم رضی(آیتم:کارگاه بازیگری)🎭

ساعت ۱۷ الی ۲۰
واحد ۴۰۶
آقای اکبری نسب( آیتم : بداهه پردازی)🎭
خانم مهاریان( آیتم : ریتم شناسی)🎭

🔴گروه سنی نوجوان
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
واحد ۴۰۸
خانم رضی(آیتم:شاهنامه خوانی)🎭
آقای یاقوتی(آیتم:مبانی بازیگری)🎭

🔴گروه سنی جوان
ساعت ۱۷ الی ۲۰
واحد ۴۰۸
خانم مهاریان(آیتم : تحلیل شخصیت)🎭
آقای اکبری نسب(آیتم : تخیل و خلاقیت)🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting