روز چهارم

سه شنبه ۹۸/۸/۱۴

پکیج اول
۱.شایان عطاری نژاد(۱۷:۳۰تا۱۷:۴۰)
۲.آینازخورشیداصفهانی(۱۷:۴۵تا۱۷:۵۵)
۳.خاله سوسکه ،گروه خردسال(۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰)
۴.محنامیرزابابایی (۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۵)
۵.سارینا افشائیان (۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۰)
۶.عسل شه پرست (۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)

پکیج دوم

۱.هستی تقی زاده(۱۹:۰۰تا ۱۹:۱۰)
۲.امیر ارسلان ابراهیمی(۱۹:۱۵تا۱۹:۲۵)
۳.سامان تبریزی (۱۹:۳۰تا ۱۹:۴۰)
۴.آرمین جداخانی (۱۹:۴۵تا ۱۹:۵۵)

پکیج سوم

۱. رومینا فکور صبور (۲۰:۰۰تا ۲۰:۱۰)
۲.نیکان خداداد(۲۰:۱۵تا ۲۰:۲۵)
۳.امیر حسین فارسی(۲۰:۳۰تا ۲۰:۴۰)
۴.آراد نویزی (۲۰:۴۵تا ۲۰:۵۵)