مونولوگ تمشک نویسنده و بازیگر الینا سادات خاکی مشاور کارگردان خانم بذری روز شنبه 15 تیر ساعت 20:30

مونولوگ دنیای کودکان سیاه است نویسنده و بازیگر آیهان میرزایی  مشاور کارگردان خانم رضی روز شنبه 15 تیر ساعت 20:45

مونولوگ اشتباه بزرگ نویسنده و بازیگر غزل خلیلی مشاور کارگردان آقای جلالی روز یک شنبه 16تیر ساعت 20:30

مونولوگ باور ناباور نویسنده وبازیگر:هنرجو مهدیه ابراهیمی مشاور:برکه بذری روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۲۱:۱۵

مونولوگ نامطلوب نویسنده وبازیگر:هنرجو صدرا میرزایی مشاور:ملیکا رضی روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۲۱:۱۵

 

مونولوگ نامه نویسنده وبازیگر:هنرجو آوا کشانی مشاور:برکه بذری روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۲۰:۳۰

مونولوگ دست آورد نویسنده وبازیگر:هنرجو آترین گودرزی مشاور:برکه بذری روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۲۱:۰۰

مونولوگ بی سروته نویسنده وبازیگر:هنرجو حسام وهابیان مشاور:بابک قادریروز سه شنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۲۱:۳۰

مونولوگ بدون تو نویسنده وبازیگر:هنرجو روشنک فولادگر مشاور:رضوانه کرباسی روز سه شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۲۰:۴۵

مونولوگ ده سال سکوت نویسنده وبازیگر:هنرجو امیرحسین حجتی مشاور:بابک قادری روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۲۰:۱۵

مونولوگ ایستگاه زندگی نویسنده وبازیگر:هنرجو نگار علی اکبری مشاور:پرستو رضایی روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰