هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند👇

لیلیان انصاری 🌹
رومیسا طاهری 🌹
سونیا حقیقی 🌹

جهت تست نهایی فردا جمعه راس ساعت ۱۴:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting