هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند لطفا فردا یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۶ راس ساعت ۱۶:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

مهشید اخلاقی
نیوشا سرائی
حمیدرضا شاه پسند
مبینا شکی
امیر حسین حجتی
امیر سالار جعفر پور
سارا حاتمی
محمد حسین ملکی
مبینا مهدیون