هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم سینمایی کاندید شده اند

ایلیا جعفر زاده
محمدسینا نیک پور
محمدطاها اسماعیلی
حامی ترابی

فردا پنجشنبه راس ساعت ۱۳:۳۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.
(همچنین هنرجویان پسر ۵ تا ۷ سال میتوانند در این تست شرکت نمایند.)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting