هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک تئاتر کاندید شده اند

هلیا عربی
آیدا مونسان
مهشید اخلاقی

فردا پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting