هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم کوتاه کاندید شده اند:

نفس عسگری
گلوریا ملکی
دلارام ساعی

امروز یکشنبه راس ساعت ۱۶:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting