هزار و یک شب داستانی به نقل از پادشاه و روایتگر آن شهرزاد وهمراهش ارنوازاست.
این نمایش داستانهای اصیل ایرانی را در برگرفته وتلاش دارد جلوه ای ازفرهنگ وآداب ورسوم ایران زمین رابه تصویربکشد.

#هزار_و_یک_شب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_همیشه_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting