توجه🛎
هنرجویانی که مدارک پایان دوره خود را دریافت نکرده اند،زودتر جهت دریافت مدرک خود اقدام نمایند.
در غیر اینصورت به زودی مدارک ایشان بایگانی خواهد شد و دسترسی به آن ممکن نخواهد بود.
🎭
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting