شرايط شركت در جشنواره براي هنرجويان:
1️⃣هنرجوياني كه ترم مقدماتي ايشان به اتمام رسيده است:
در صورت ثبت نام در دوره مياني و ادامه دادن كلاس ها همزمان با تمرينات جشنواره مي توانند در جشنواره حضور يابند.همچنين ايشان ملزم به قبولي در تست كارگردان مي باشند.
2️⃣هنرجوياني كه ترم مياني ايشان به اتمام رسيده است:
در صورت ثبت نام در دوره تكميلي و ادامه دادن كلاس ها همزمان با تمرينات جشنواره مي توانند در جشنواره حضور يابند.همچنين ايشان ملزم به قبولي در تست كارگردان مي باشند.
3️⃣هنرجوياني كه ترم تكميلي ايشان به اتمام رسيده است:
فقط قبولي در تست كارگردان مورد نظر
4️⃣هنرجوياني كه در حال گذراندن دوره هستند:در صورت عدم قطع دوره و همچنين قبولي در تست ميتوانند در جشنواره شركت نمايند.
🔴هنرجوياني كه ترم اول ايشان به پايان نرسيده باشد مجاز به شركت در تست نيستند🔴
با آرزوي موفقيت براي هنرجويان عزيز

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting