🎬اطلاعیه🎭

آکادمی پانیذ پس از برگزاری ۸جلسه آنلاین به صورت تئوری وعملی در ۱۸ آیتم، دوره دوم این کلاس هارا با نگاه آموزشی وپژوهشی به شرح زیر برگزار می کند؛

🔴شنبه/

🕰ساعت:۱۷:۰۰الی ۱۸:۳۰
استاد: آقای حمیدرضا قاسمی 👨‍🏫
گروه سنی: خردسال 👶
آیتم درسی:فن بیان

🕰ساعت : ۱۷:۰۰الی۱۸:۳۰
استاد: آقای محمدرضا غریب زاده 👨‍🏫
گروه سنی :جوان ونوجوان
آیتم درسی:خلاقیت دراجرا

🕰ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
استاد:خانم پرستو رضایی👩‍🏫
گروه سنی: دبستان🧒
آیتم:بداهه پردازی 🎭

🔴یکشنبه/

🕰ساعت: ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
استاد: آقای امیرجوادی👨‍🏫
گروه سنی:نوجوان🧒
آیتم درسی:تحلیل رفتار دربازیگری

🕰ساعت: ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰
استاد: آقای امیرجوادی👨‍🏫
گروه سنی:نوجوان🧒
آیتم درسی:تحلیل رفتار دربازیگری

🕰ساعت: ۱۳:۰۰ الی۱۴:۳۰
استاد: خانم فاطمه نصرتی👩‍🏫
گروه سنی :دبستان🧒
آیتم درسی:تربیت حس

🕰ساعت: ۱۵:۰۰ الی۱۶:۳۰
استاد: خانم فاطمه نصرتی👩‍🏫
گروه سنی: نوجوان🧒
آیتم درسی:تربیت حس

🕰ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
استاد:خانم پرستو رضایی👩‍🏫
گروه سنی خردسال👶
آیتم درسی:بداهه پردازی 🎭

🔴دوشنبه/

🕰ساعت ۱۸:۳۰ الی۲۰:۰۰
استاد:آقای حمیدرضا قاسمی👨‍🏫
گروه سنی:دبستان🧒
آیتم درسی: فن بیان

🕰ساعت: ۱۶:۰۰تا ۱۷:۳۰
استاد:آقای پیمان یاقوتی 👨‍🏫
گروه سنی:دبستان🧒
آیتم درسی: بازیگری رادیو

🕰ساعت: ۲۰:۳۰الی۲۲
استاد: آقای بهرام افضلی👨‍🏫
گروه سنی: دبستان
آیتم درسی: مبانی سینما

🕰ساعت: ۱۵:۰۰ الی۱۶:۳۰
استاد : خانم ملیکا رضی👩‍🏫
گروه سنی:نوجوان🧒
آیتم درسی: کارگاه اتوود

🕰ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
استاد:آقای حمیدرضا قاسمی👨‍🏫
گروه سنی :نوجوان🧒
آیتم درسی :فن بیان

🔴سه شنبه/

🕰ساعت: ۱۸:۳۰الی۲۰:۰۰
استاد: آقای امیرجوادی👨‍🏫
گروه سنی:جوان🧒
آیتم درسی:تحلیل رفتاردربازیگری

🕰ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
استاد: خانم آذر متفکر👩‍🏫
گروه سنی : خردسال👶
آیتم درسی: تئاترعروسکی🎭

🔴چهارشنبه/

🕰ساعت: ۱۶:۰۰ الی۱۷:۳۰
استاد:آقای پیمان یاقوتی👨‍🏫
گروه سنی :نوجوان🧑
آیتم درسی: بازیگری رادیو

🕰ساعت: ۱۸:۳۰الی ۲۰:۰۰
استاد: خانم آذر متفکر 👩‍🏫
گروه سنی: دبستان🧑
آیتم درسی:شناخت تیپ وشخصیت

🕰ساعت: ۱۸:۳۰الی۲۰
استاد: آقای فرهاد فرجی👨‍🏫
گروه سنی:نوجوان🧒
آیتم درسی:بازیگری درقاب

🔴پنجشنبه/

🕰ساعت: ۱۴:۰۰الی۱۵:۳۰
استاد: آقای امین اکبری نسب 👨‍🏫
گروه سنی :نوجوان🧑
آیتم درسی:کارگاه بازیگری

🕰ساعت: ۱۷:۰۰الی۱۸:۳۰
استاد: آقای امین اکبری نسب👨‍🏫
گروه سنی:جوان 🧑
آیتم آموزشی:کارگاه بازیگری

🔴جمعه/

🕰ساعت:۱۴:۰۰ الی۱۶:۰۰
استاد: آقای رشاد معینی👨‍🏫
گروه سنی:جوان
آیتم درسی:بدن تخصصی

نکته:هرهنرجوموظف به انتخاب حداقل دو آیتم درسی وحداکثر چهار آیتم درسی می باشد.

#آمورش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting