به نام خداوندگارهنر

🌹بازیگر شدن،بازیگر بودن،بازیگر ماندن🌹

به پاسداشت مقام والای بازیگر که هنر بی بدیل و والایش رادر کف اخلاص می گذارد و بی شائبه از عشق معنایی دیگر خلق می کند…
عزیزانم
حال که در زمره ی جنگی تن به تن قرارداریم باید به آنچه اندیشه نام دارد صمیمانه تر بنگریم…
ما زاییده ی درک و حرکت درمسیر کمال هستیم.
شادی،شور وشعف در کنارنبوغ،خلاقیت و اندیشه دوستان ذهنمان هستند و همیشه برایمان ارمغانی چون موفقیت را به همراه دارند.
اگر عمیق تر پیش برویم بازهم جهان پیرامونمان را زیباتر خواهیم دید.ما یک خانواده ایم؛خانواده ای سرشار ازعشق،مهربانی و حمایت…یک سو مدیریتی که نبضش تبلور هنرجویی دیگر درآسمان هنراست و ازسویی دیگر مدرسانی که درتکاپوی رسیدنتان به مدارج والای هنر دل می سوزانند وهمراهتان می خندند ومی گریند…
چه رنج ها باید کشید و چه دشواریها برای آنکه لبخند دردلتان پس ازاجرایی سخت یا کلاکتی ناآرام،ماندگار شود و امیدوارانه به دنبال تایید دیگران ستاره ای دیگر متولد شود.
همه وهمه راهی است بینشی چون:
بازیگر شدن،بازیگر بودن،بازیگرماندن…

این راه پرپیچ وخم،میعادگاه تجلی خدایی است که پابه پای شما در صحنه به نمایش عشق می پردازد و تجربه ای اهورایی را رقم می زند.
اینگونه میتوان تعهد رافهمید،اخلاق نیک را درک کرد و پرواز رابرآسمان بلند انسانیت تجربه نمود.
بی شک می شود ازخود به خویش بازگردیم و من را به سفری بی بازگشت راهی کنیم و یادمان باشد که همه چیزازخودمان آغاز می شودو ارزش پدرانی چون کوه ،مادرانی چون شمع و مدرسانی چون کتاب معرفت را بدانیم و بدانیم وبدانیم…

🎞روز پرفروغ بازیگرشادباد🎭

بیانیه محمدرضاغریب زاده

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting