دراماتورژ را می توان یکی از نقش‌های مهم و کلیدی در گروه‌های نمایشی و تئاتر به شمار آورد تعریف دقیق و درستی از این نقش را نمی‌توان به درستی مشخص و تعریف کرد.

دراماتورژ وظایف فنی اجرای یک تئاتر را برعهده دارد.

اما بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه تئاتر نقش و وظایف این فرد را به شکل‌های گوناگونی تعریف کرده‌اند. برخی معتقدند، واژه مذکور از ریشه دراماتوروگیا به معنای ترکیب نمایش و کنشی نمایشی گرفته شده است. یکی از پژوهشگران این حوزه چنان می‌نویسد، این واژه معنای نمایشنامه کاری و نمایشنامه شناسی است.

دراماتورژ کیست؟

پژوهشگر دیگری به نام “لیسینگ” دراماتورژ را به معنی جمع‌آوری و بررسی تئوری‌ها در بحثی انتقادی دراماتورژ مسئول فنی اجرای یک تئاتر به شمار آورده است؛ اما، در جایی دیگر دراماتورژ را نویسنده درام و در تعریف دیگر محقق مرتبط با اثر نمایشی تعریف کرده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان و منتقدان عرصه تئاتر دراماتورژ را فردی فنی می‌دانند که برای انتخاب و آماده سازی متن نمایشنامه برای اجرا مشاور با کارگردان و بازیگر و تربیت تماشاگر برابر می‌دانند؛ زیرا، وظایف کلی دراماتورژ دارای دو بعد می‌باشد. نظم و سازماندهی فعالیت‌های گوناگون تئاتر و پژوهش و تحقیق برای تولید و اجرای تئاتر را برعهده دارد.

نظارت و بازنویسی نمایشنامه را برعهده دارد.

براساس آن باید نیازهای مخاطبان و نیازهای فنی را برآورده سازد. از دیگر وظایف یک درآماتور می‌توان به فصل‌بندی یا پلان‌بندی نمایشنامه، ایجاد تغییرات مورد نظر و مطلوب روی نمایشنامه، ارزیابی سالن‌های مختلف و پیدا کردن یک سالن مناسب برای تئاتر، اصلاح ترجمه ها، سازماندهی عوامل صحنه، کمک به راه یابی و یکدست کردن نمایشنامه و بخش تولید موسیقی متن مناسب برای نمایش نامه و کمک به کارگردان برای هموار کردن عوامل فنی اشاره نمود.