جایگاه صندلی های سالن نمایش
دو ردیف اول جایگاه داوران و مهمانان ویژه
از ردیف سوم جایگاه عزیزان شرکت کننده در مراسم ( به ترتیب ارسال اسکرین از اپلیکیشن) رزرو صورت میگیرد.
لطفا پس از مراحل ثبت نام برای دریافت برگه ورود به سالن به آموزشگاه مراجعه فرمایید
#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting