📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
با توجه به این که آموزشگاه پانیذ فقط تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا فردا يكشنبه و دوشنبه مورخ ١٣٩٩/٣/٤و١٣٩٩/٣/٥
تمامی کلاس ها و تمرینات کنسل و این تعطیلی به انتهای دوره هنرجویان اضافه خواهد شد👌

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting