آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

ترنم رضایی

را برای فیلم کوتاه “باشه برای فردا”

کارگردان : هادی آقا جانی

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting