🔔اطلاعیه🔔
باتوجه به آزمون های پایان دوره آموزشگاه ها که با نظارت کارشناسان وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و طبق قوانین مصوب برگزار می گردد.

بیستمین دوره از آزمون های دوره ای آموزشگاه بازیگری پانیذ نزدیک است📣
بنابراین تمامی هنرجویان دوره👇

_مقدماتی👉
_میانی👉
_تکمیلی👉

که اسامی آنها در پست های قبلی اعلام شد،
آزمون ایشان روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۵👌
راس ساعت ۱۴:۰۰ در آموزشگاه برگزار میگردد😍

لازم به ذکر است📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
آزمون هنرجویان
خردسال(زیر 8 سال)😘هر سه دوره نیز
در همین روز و راس ساعت ۱۶:۰۰
برگزار میگردد😍
_هنرجویان دختر با پوشش کامل اسلامی(مقنعه)در محل آزمون حضور داشته باشند🌷

_آزمون در دوبخش شفاهی وکتبی برگزار می گردد بنابراین همراه داشتن خودکار و زیر دستی به دلیل کتبی بودن بخشی از آزمون برای هنرجویان دختر وپسر ۱۰ سال به بالا الزامی است.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting