فراخوان۶۸۹

هنرجویان پسر و والدین آقا ۲۰تا۳۰سال که سابقه حضور درجشنواره های پانیذ رابه عنوان بازیگر داشته اند؛
جهت بازی در یک نمایش
عکس های خود را تا ساعت ۱۸:۰۰فردا ۲۸دی شنبه، به لینک زیر ارسال نمایند
@m9948

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting