یسنا رزمی

تاریخ تولد: ١٣٩١/٨/٢٧

شماره عضویت : ١٢٨۶

مهارت: بازیگری