کسری جهانی

شماره ی عضویت: 707

تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۸/۱۱

رشته ورزشی: فوتبال, شنا