کارن حسین زاده

شماره عضویت: ۱۵۳۷

تاریخ تولد: ۱۹/۳/۹۳

مهارت: آشنایی با موسیقی و در حال آموزش باز و‌فلوت، اعتماد به نفس بالا جهت اجرا در مقابل دوربین و صحنه نمایش