ژینا اناری

شماره ی عضویت: 03

مهارت ها: تسلط کامل به زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: آمادگی جسمانی، دومیدانی