پارمیدا حاج احمدی

شماره ی عضویت: 58

تاریخ تولد: 1382/4/10

مهارت ها: تسلط بر زبان انگلیسی و طراحی