پارلا وفایی

تاریخ تولد: 3/8/91

شماره عضویت : 1148

مهارت: تا حدودی آشنایی به زبان انگلیسی, تسلط روی حفظ متن و شعر بلند, حس گریه