پارسا باقریان

تاریخ تولد: ۸۹/۴/۲۲

شماره عضویت : 990

رشته ورزشی: تکواندو کمربند سبز