پارسا آذرنوش

شماره ی عضویت: 1003

تاریخ تولد: ۱۴/۹/۸۶

رشته ورزشی: تکواندو,  فوتبال, شنا

مهارت: زبان انگلیسی