آوین فرخی

تاریخ تولد: 5/11/1393

شماره عضویت : 1026

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • بهترین سالهای زندگی ما