هستی علی بخشی

تاریخ تولد: 1384/3/22

مهارت ها: زبان انگلیسی

رزومه ی کاری:

  • پروژه فیلم کوتاه عاصی