هستی دهقان

تاریخ تولد: 86/8/23

شماره عضویت : 27

مهارتها: نقاشی

رشته های ورزشی: والیبال، اسکیت

رزومه کاری:

  • تئاتر (هچل هفت)
  • فیلم سینمایی متری شش و نیم