مهدی پسر علی

شماره ی عضویت: 111

تاریخ تولد: 1384

رشته ورزشی:پینگ پنگ

رزومه کاری:

  • اجرای تاتر بنیذ
  • سوم شدن در دو تئاتر مدرسه