مهدی میرزایی

شماره ی عضویت: 849

تاریخ تولد: 6\7\85

رشته های ورزشی: تکواندو

مهارت: زبان انگلیسی تا حدودی