مریم رزمی

تاریخ تولد: ١٣٨۵/١١/۶

شماره عضویت : ١٢٨۵

مهارت: بازیگری، نیمه مسلط به زبان انگلیسی(درحال آموزش)

رزومه کاری:

  • دارای گواهی نامه پایان دوره از آموزشگاه آزاد هنری هنركده هامون فیلم دررشته بازیگری كودك