محمد یاسین نجفی

تاریخ تولد: ۸۹/۱۲/۲

شماره عضویت : ۹۱۳

مهارت: پیانیست, شنا