محمد پارسا عبدالوند

شماره ی عضویت: 406

تاریخ تولد: 1388/9/19

مهارت ها: بیان خوب, بازیگری