محمد طاها محمد اسماعیلی

تاریخ تولد: ۹۳/۰۹/۰۹

شماره عضویت : ۱۳۲۷

مهارت: شیرین زیبان، قدرت بیان قوی