محمدطاها تقی زاده

شماره ی عضویت: 696

تاریخ تولد: ۱۷\۴\۸۸

مهارت: بازیگری