محمدرهام شاهینی تیران

شماره ی عضویت: 706

تاریخ تولد: ١٣٩٠/٦/٢٠

مهارت: مهارت نواختن تنبك

رشته ورزشی: شنا و شطرنج