محراب رحیمی

تاریخ تولد: 31 / 6 / ۱۳84

رزومه ی کاری:

  • فیلم کوتاه جشنواره ای در ایتالیا به کارگردانی آقای علی حدادی
  • فیلم کوتاه جشنواره ی فجر به کارگردانی آقای نیکخواه آزاد
  • شرکت در جشنواره های پانیذ و جشنواره ی سما به کارگردانی آقای کمیل ارجمندی
  • شبکه ی امید به کارگردانی امید خوش نظر
  • محموعه ی تلنگر در شبکه ی سه سیما به کارگردانی آقای امین اشرفی
  • شبکه ی دو سیما به کارگردانی امیر مهران
  • کار مناسبتی روز قدس آقای مهدی حسینی
  • مجموعه ی روزهای بهتر در شبکه ی یک سیما به کارگردانی آقای علیرضا محمودزاده
  • شرکت در جشنواره ی تئاتر پانیذ