مانیا طالب خانی

تاریخ تولد: ۳۱ /۶/ ۱۳۸۱

شماره عضویت : 770

مهارت: زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • نمایش نامه خوانی