فرحانه سبحانی

تاریخ تولد: ۲۴ / 4 / ۱۳85

مهارت ها: نقاشی

رزومه ی کاری:

  • 8 بازی در تئاتر
  • اجرا در برنامه ی رخداد
  • حضور در برنامه ی نو سفران
  • حضور در برنامه ی خوشمزه
  • فیلمبرداری برای یک تله تئاتر