فربد اشرف زاده

تاریخ تولد: 1392

شماره عضویت :

رزومه کاری:

  • تئاتر كاربازيا
  • در حال تمرين و بازي در پروژه ساعت ٨ در كشتي به كارگرداني خانم مريم كاظمي