غزل مدیری

شماره عضویت: 2398

تاریخ تولد:22/8/84

مهارت: گیتار

رشته ورزشی: تکواندو