غزل قاسمي

شماره ی عضويت: ٢٩٥

تاریخ تولد: 1391/12/19

مهارت ها:م وسيقي، رقص و مدلينگ