علی شعبانی

تاریخ تولد: 1381/9/25

رشته های ورزشی: شنا، والیبال و فوتبال