علی دوستوندی

شماره عضویت: 889

تاریخ‌ تولد: 82/۸/14

رشته ورزشی: کیک بوکسینگ, موی تای, بوکس